Política de Privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT


Identitat: Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l.
NIF: F62794201
Direcció postal: Roques Baixes, 23 de Sant Vicenç de Castellet 08295
Correu electrònic: migjorn@migjorn.net

Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l., com responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunicacions socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del Butlletí de Notícies;
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari;
 • Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat.
 • Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a migjorn@migjorn.net
D’acord amb la LSSICE, Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. no realitza practiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostre comunicacions.
No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.
Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.
 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
 
La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.
En els casos en que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.
 

COMUNICACIONS
 
Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. Al acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament a que Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. realitzi les següents activitats i/o accions, excepte que l’Usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, noticies, ofertes i altre informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del BUTLLETÍ DE NOTÍCIES, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, noticies, ofertes i altre informació sobre els serveis i productes de Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. iguals o similars a les que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ
 
S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.
Si vostè remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.
 
 
DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIAS
 
Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El Prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar la seva compte si pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.
La informació que vostè ens proporcioni  serà allotjada en els servidors de Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l.
 
 
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
 
Com usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a migjorn@migjorn.net indicant com Assumpte “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol medi anàleg en dret, tal i com indica la llei.
 
Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).
 
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL
 
INFORMACIÓ QUE RECAPTEM
 
Obtenim informació mitjançant formulari de subscripció la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: e-mail, nom, cognoms, direcció, codi postal, ciutat, país i telèfon mòbil.

 
XARXES SOCIALS
 
Li informem que Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. 
Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol siguin els continguts que Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.
Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat del Teatre Nacional de Catalunya, S.A., podent-li enviar informació del seu interès.
Pot accedir a més informació en la present política de privacitat.
En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.  
 
 
MESURES DE SEGURETAT
 
Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.
  
 
CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
 
 
LEGISLACIÓ
 
A tots els efectes les relacions entre Casa de Naixements, Migjorn s.c.c.l. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.